Bukurešt

Program putovanja:

1. dan 29.12.2018 – NIŠ – Polazak iz Niša u 22h. Noćna vožnja.

2. dan 30.12.2018 – BUKUREŠT – U  prepodnevnim časovima dolazak u Bukurešt , glavni grad Rumunije, koji mnogi nazivaju “mali Pariz’. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta,Palata Pravde… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan 31.12.2018 – BUKUREŠT – Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska sa vodičem na fakultativno razgledanje i šetnju centrom Bukurešta: Palata parlamenta,Stavropolos crkva,Muzej nacionalne istorije, Patrijaršija, Rumunski ateneum… Nakon obilaska slobodno vreme za pripreme za doček Nove godine. Individualni doček Nove godine na nekom od trgova, u nekom od restorana…. Noćenje

4.dan 01.01.2019 – MANASTIR  SNAGOV – Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili  fakultativno odlazak do manastira Snagov, koji se nalazi na istoimenom jezeru i gde je sahranjen čuveni Vlad Cepeš (Grof Drakula). Obilazak manastira, slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak za Bukurešt u popodnevnim časovima.Slobodno vreme za pripreme za reprizu dočeka Nove godine-individualno na nekom od trgova, u nekom od restorana…. Noćenje.
5.dan (02.01.2019): BUKUREŠT-NIŠ
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do popodnevnih časova kada je predviđen polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora radi regulisanja graničnih formalnosti.
6.dan (03.01.2019)-NIŠ
Dolazak u Niš u kasnim večernjim/ ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima i stanju na putevima. Kraj usluga

Cena aranžmana po osobi je 119

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti),
 • smeštaj u hotelu u Bukureštu 3* u 1/2 ili 1/3  sobama, na bazi tri noćenja sa doručkom,
 • usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja.

CENA  ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika
 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • fakultativne obilaske:
  Manastir Snagov  – izlet i ulaznica – 15€;
  Razgledanje Bukurešta – 10€
 • doček Nove Godine u restoranu – 65€

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 • 30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga u ratama gde je poslednja rata najkasnije do kraja godine.
 • uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Pro Credit banke.

*Započeti način plaćanja se ne može menjati

*U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

Napomena u vezi fakultativnih izleta:fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

 

Opšte napomene:

•Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

•Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

•Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

•Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

•U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

•Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

•Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

•Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku

•Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste

•Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

•VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

•Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

•Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

*minimalni broj putnika za realizaciju ovog programa je 60. u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo povećanja cene ili spajanja sa drugom agencijom. u slučaju otkaza  otkazni rok agencije je minimum 5 dana pred put.

Važna napomena: tačno vreme polaska će biti potvrđeno od strane agencije dan pred put, a ostala vremena na samim destinacijama putnici će imati od strane vodiča na konkretnom putovanju.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja agencije MM TOURS licenca OTP 585/2010