Ohrid

Program putovanja:

1.DAN – 29.decembar

Okupljanje putnika u kasnim popodnevnim / večernjim časovima na parkingu kod Buvljaka, nastavak voznje do Nisa i Leskovca i Vranja. Vožnja preko Srbije i Makedonije sa usputnim pauzama radi odmora, osveženja i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti.

2.DAN – 30.decembar

Dolazak na Ohrid i smeštanje u sobe. Obilazak grada: Radionica hartije, crkva Sv.Sofije, crkva Sv.Jovana Kanea, Plaošnik, ranohrišćanska bazilika, crkva Sv.Klimenta i Pantelejmona, Samuilova tvrđava, crkva Sv.Bogorodice Perivleptos, antički amfiteatar itd. Nakon info ture, vreme je za prvu dnevnu žurku zagrevanja i upoznavanja Nakon zurke na brodu, odlazak na drugu po redu zurku u nekom od klubova WELCOME PARTY. Noćenje.

3.DAN – 31.decembar

Fakultativni obilazak manastira Sv.Naum i Biljaninih Izvora. Posmatraćete ušće Crnog Drima u Ohridsko jezero, uživaćete u legendi o vili Jezerki i Biljaninim suzama, čućete otkucaje srca iz kovčega Sv.Nauma, probaćete lekovitu vodu u vrtu crkve Sv.Petke, kupićete najlepše suvenire ukrašene ohridskim biserima. U vrhunskom restoranu OSTRVO mozete napraviti predah i osveziti se ili rucati uz zvuke kvalitetne muzike! Vraćamo se u smeštaj, kratak predah i nastavljamo dalje. Nova godina samo sto nije. Uvece fakultativni odlazak na docek, Vi birate, zurka u klubu, restoran ili trg. Nocenje

4.DAN – 01.januar

Dnevnu žurka – BOAT PARTY nema stajanja dok traje party putovanje! U večernjim časovima smo pripremili reprizu novogodišnje večeri u obližnjem klubu. Noćenje.

5.DAN – 02.januar

 Napuštanje smeštaja i polazak za Srbiju u jutarnjim časovima (oko 10:00h). Obilazak Skoplja: Dušanov most na Vardaru, tvrđava Kale, Mustafa-Pašina Džamija, Stari Bazar. Polazak za Leskovac / Niš / Beograd u poslepodnevnim časovima. Dolazak u Leskovac / Niš / Beograd u kasnim večernjim časovima.

Cena aranžmana obuhvata:

1. Prevoz na relacijama prema programu autobusima visoke turističke kategorije (audio, video, A/C, tv/dvd),

2. Tri noćenjau smeštaju iz tabele,

3. Usluge pratioca grupe za sve vreme aranžmana,

4. Organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana neobuhvata:

1. Boravišnu taksu – 1€ po noći,

2. Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje 500rsd (Osigurana suma 30.000 evra, Sava osiguranje),

3. Fakultativne troškove (organizovani doček Nove godine, obilazak manastira Sveti Naum i Biljaninih izvora, Afterparty na brodu)

4. Individualne troškove putnika.

NAČIN PLAĆANJA: 

  • Gotovinsko plaćanje: depozit 2000RSD prilikom rezervacije, II rata 30€ (u dinarskoj protivvrednosti po gornjem kursu Komercijalne banke na dan uplate) do 1. novembra 2018, ostatak najkasnije do 15 dana pre početka aranžmana. 
  • Čekovi građana: mogućnost plaćanja u 3 rate do 1. marta 2019. Godine. (cekovi se deponuju u ag do 01.12.18.)
  • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPSTI USLOVI PUTOVANJA „TOGETHER TRAVEL“